Algemene Voorwaarden

Autorijschool Dyane maakt gebruik van een lesovereenkomst en hanteert daarbij de volgende Algemene Voorwaarden:

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleiding categorie B, de daarbij behorende acties van de Autorijschool en de CBR/BNOR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op Autorijschool Dyane, hierna aan te duiden als ‘Autorijschool’. De rijlessen worden gegeven: – met een tijdsduur van minimaal 60 minuten en – voor leerlingen die bevoegd zijn om te rijden  

Artikel 1 . Verplichtingen Autorijschool

De Autorijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat:

  • De les wordt gegeven door een instructeur die voldoet aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) en in het bezit is van een geldig instructeurscertificaat.

1.2 De leerling een passende rijopleiding wordt aangeboden.

1.3 De leerling periodiek en middels de leerlingenkaart informatie geeft over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen.

1.4 De aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek of deeltoets) door de Autorijschool, onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden, daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk 2 weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de Autorijschool heeft voldaan.

1.5 De leerling, die via de Autorijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type.

1.6 Er is een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt  tegen aansprakelijkheid van de Autorijschool jegens de leerling.

1.7 De leerling erop gewezen wordt dat eventuele medische en/of psychische klachten, medicijn-, alcohol-, drugsgebruik of andere verdovende middelen waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek.

1.8 De leerling erop gewezen wordt dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven.

1.9 De leerling erop gewezen wordt dat zodra er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen, de leerling aan de Autorijschool hiervan direct melding moet maken.

 Artikel 2. Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

2.1 Zich te houden aan de door de Autorijschool op de lesafsprakenkaart of gelijkwaardig schriftelijk vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de instructeur wordt een wachttijd van maximaal 15 minuten in acht genomen vanaf aanvang rijles) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging(minimaal 24 uur vóór aanvang van de rijles), de volledige lesprijs te voldoen.

2.2 Bij verhindering van de afgesproken rijles deze tijdig op te zeggen door dit minimaal 24 uur vóór aanvang van de rijles aan de Autorijschool kenbaar te maken. Bij niet tijdige opzegging de volledige lesprijs te voldoen.

2.3 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is.

Dringend is bijvoorbeeld: een ernstig ongeval , een ernstige ziekte, het overlijden van de leerling of van een naast familielid in de 1e en de 2e graad. Géén dringende reden is: begrafenis (is steeds enkele dagen vooraf bekend), ziekte, ziekenhuisopname (waarbij je weet dat je opgenomen wordt maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven) en vakantie.

2.4 Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

2.5 Bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek) een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat te overleggen.

2.6 Eventuele medische en/of psychische klachten, medicijn-, alcohol-, drugsgebruik of andere verdovende middelen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de Autorijschool hiervoor NIET aansprakelijk worden gesteld. De Autorijschool heeft dan het recht de lesovereenkomst per direct te doen beëindigen zonder enige vorm van restitutie van reeds betaalde les- en/of examengelden.

2.7 Te melden indien er sprake is van een ontzegging van de rijbevoegdheid tot het besturen van een motorvoertuig. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan de Autorijschool NIET aansprakelijk worden gesteld en overgaan tot beëindiging van de lesovereenkomst.

2.8 Bevoegd te zijn om te rijden.

2.9 Tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

Artikel 3. Betaling

3.1 De Autorijschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen.

3.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld en de kosten verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles vooraf worden voldaan.

3.3 Bij niet tijdige betaling (steeds vóór af aan het volgen van de praktijklessen) is de Autorijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken. De Autorijschool zal de leerling hiervan schriftelijk op de hoogte stellen binnen 5 dagen na constatering.

3.4 De Autorijschool is gerechtigd tijdens de duur van een lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. De leerling heeft in geval van het nemen van losse lessen het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging.

Bij een pakketprijs mag de Autorijschool GÉÉN lesprijs verhogen, met uitzondering van een door de Minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden en/of BTW.

3.5 Als de leerling een pakket heeft aangeschaft en volledig betaald en hij/zij behaalt het rijbewijs terwijl het pakket nog niet volledig is benut, dan volgt restitutie van het teveel betaalde lesgeld.

  Artikel 4. Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets (hierna: TTT), verder te noemen: het onderzoek

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die de leerling toegerekend  kunnen worden, moet de leerling de kosten voor het examen gewoon betalen.

4.2 De leerling is bij uitstel van het praktijkexamen/TTT geen kosten voor een aanvraag van een nieuw praktijkexamen /TTT verschuldigd indien hij/zij het eerste praktijkexamen/TTT niet kan afleggen doordat:

– de leerling vanwege ziekte niet in staat is het (proef)examen af te leggen op voorwaarde dat hij of zij dit binnen 8 dagen vóór (proef)examendatum door middel van een doktersverklaring aan de Autorijschool kenbaar maakt

– een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de rijinstructeur binnen 5 dagen voor het praktijkexamen/TTT is komen te overlijden of op de dag van het examen wordt begraven/ gecremeerd

– het lesvoertuig of een gelijkwaardig type op het (proef)praktijkexamen niet beschikbaar is of wordt afgekeurd door de examinator

– het rijexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw. De leerling hoeft dan de kosten voor het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Autorijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van 1 rijles te berekenen.

4.3 Bij annulering van een examen in verband met een dringende geldige reden worden door het CBR administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de leerling.

4.3 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste stukken die bij het theorie-examen, praktijkexamen c.q. de TTT benodigd zijn (zoals theoriecertificaat, een geldig identiteitsbewijs etc.). Mocht de leerling NIET over de benodigde stukken beschikken dan moet hij/zij de kosten van een nieuw examen zelf dragen.

  Artikel 5. Beëindiging lesovereenkomst

5.1 Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode, kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de Autorijschool worden opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand en wel tegen de 1e dag van een kalendermaand. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag dan heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag onder aftrek van het reeds aan CBR of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede de geboden pakketkorting. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.2.

5.2 Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. een lespakket), kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen indien er sprake is van dringende redenen zoals vermeld in artikel 2 lid 2.3 met uitzondering van het overlijden van een naast familielid in de 1e of 2e graad. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag dan heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag onder aftrek van het reeds aan CBR of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede de alsmede de geboden pakketkorting. leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.2.

5.3 Indien de leerling om andere dan medische redenen de lesovereenkomst bestaande uit een of meerdere pakketten dan wel een volledige rijopleiding wenst op te zeggen gebeurt dit in goed overleg met de Autorijschool. Mochten leerling en Autorijschool er niet in slagen tot overeenstemming te komen zal de zaak ter beoordeling aan de rechter worden voorgelegd.

5.4 De Autorijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

– de Autorijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Autorijschool (zie Artikel 2 lid 2.6, lid 2.8 en lid 2.9).

– de Autorijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

5.5 Ook de Autorijschool kan besluiten te stoppen met het geven van lessen. Dit kan alleen gebeuren als hier een ernstige reden voor is, dat redelijkerwijze niet verwacht kan worden dat er wordt doorgegaan met lesgeven. De Autorijschool zal dan wel duidelijk moeten maken waarom besloten wordt te stoppen. Heeft de leerling al lessen vooruitbetaald dan moet de Autorijschool de nog niet afgenomen rijlessen terugbetalen.

5.6  Indien de leerling de rijopleiding langer dan 6 maanden heeft onderbroken en er geen concrete aanwijzingen zijn dat de leerling op korte termijn de lessen wil of kan hervatten dan zal de Autorijschool dit beschouwen als een voortijdige beëindiging van de rijopleiding.  Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag dan heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag onder aftrek van het reeds aan CBR of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede de geboden pakketkorting.

Artikel 6. Bemiddelings- en Geschillenregeling

6.1 Op de lesovereenkomst tussen Autorijschool en leerling is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen ontstaan tussen leerling en Autorijschool zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de Autorijschool welke zal bemiddelen in het geschil.

6.3 Het beroep op bemiddeling moet schriftelijk worden gedaan binnen een periode van 2 weken nadat het geschil is ontstaan. Indien bemiddeling naar de mening van de leerling niet tot een bevredigende oplossing leidt c.q. indien de Autorijschool de bij bemiddeling geadviseerde oplossing van het geschil niet volgt, kan onverminderd de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, het geschil op schriftelijk verzoek van de leerling worden onderworpen aan een voor beide partijen bindend advies.

  Artikel 7. Vrijwaring

7.1 De Autorijschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of over-rijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van de voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik van alcohol, drugs, geneesmiddelen of andere verdovende middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. De aansprakelijkheid ligt dan volledig bij de leerling.

7.2 Indien de leerling , ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is , vrijwaart de leerling de Autorijschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

  Artikel 8. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de Lesovereenkomst worden door de Autorijschool verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan de Autorijschool de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door leerling bij Autorijschool aan te tekenen verzet gehonoreerd.